Skip to main content

Adatkezelési Tájékoztató

Az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em,  cégjegyzékszám: 05-09-014424, adószám: 14020991-2-05, telefonszám: +36 46 505 403, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., önállóan képviseli: Dr. Mester Csaba, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: .-., postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy 

 • közös adatkezelést nem végez.
 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára. 
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Kapcsolatfelvétel során megvalósul adatkezelés

Cél: előzetes hozzájárulás alapján az érintettel történő kapcsolatfelvétel

Érintettek:  Minden természetes személy, aki a kapcsolatfelvétel űrlap adatai alapján beazonosítható

Forrás: érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás, megszólítás

előzetes és önkéntes hozzájárulás (GDRP 6. cikk (1) a) pontja)

hozzájárulás visszavonásáig,

törlési kérelemig, ennek hiányában hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig

telefonszám

tényleges kapcsolatfelvétel

e-mail cím

érdeklődési terület

szakmai terület kijelölése a kapcsolatfelvételhez

technikai adat: hozzájárulás időpontja*

későbbi bizonyítás

Adattovábbítás: nem történik

Automatizált adatkezelés, profilalkotás: nem történik

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*

kérdés, kérés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

válaszadás, tájékoztatás

válaszadás, tájékoztatás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

vagy

hozzájárulás visszavonásáig,

törlési kérelemig, ezek hiányában hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig

megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett (természetes személyként) megállapodást kötöttek egymással

vagy

polgári jogi elévülési időben

az Adatkezelő jogos érdeke, ha az érintett a megállapodásban képviselő, kapcsolattartó

 

Ajánlatkérés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintett számára ajánlatkérés biztosítása

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az ajánlatkérés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás, megszólítás

Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, fiók megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

kapcsolt adat: cégnév*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás, ajánlatadás

telefonszám*

kapcsolattartás

ajánlatkérés tárgya*

ajánlatadás

 

Szerződéskötés kapcsán történő adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

Szerződés megkötése, teljesítése

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a szerződésben képviselőként, kapcsolattartóként került megjelölésre

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

képviselő neve*

azonosítás

amennyiben a szerződő fél magánszemély, úgy az adatkezelés jogalapja a megállapodás, képviselő, kapcsolattartó esetében az adatkezelés jogalapja a jogos érdek

számviteli előírások alapján 8 évig

kapcsolattartó adata külön nyilvántartásban módosításig, törlésig

képviselő elérhetősége

kapcsolatfelvétel

kapcsolattartó neve*

kapcsolattartó azonosítása, megszólítása

kapcsolattartó elérhetősége*

kapcsolattartó kapcsolatfelvétele

képviselő aláírása*

kötő erő, későbbi bizonyítás

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

Érintettek:

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

felhasználói fiók és megrendelés adatai*

érintett és a számlázandó szolgáltatás azonosítása

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák*

technikai adat: számlázás időpontja*

későbbi beazonosíthatóság

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

 

Hírlevél feliratkozás és küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata

Cél:

a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

e-mail cím*

azonosítás, hírlevél küldés

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.)

az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy

 

hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli

név*

azonosítás

technikai adat: feliratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás

technikai adat: adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja*

 

Közösségi oldalakon, különösen a facebook.com oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Érintettek:

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

Forrás:

érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

érintett publikus neve

érintett azonosítása

Önkéntes hozzájárulás

érintett kérésére törlésig

érintett publikus fotója

érintett publikus e-mail címe

kapcsolatfelvétel

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete

 

válaszadás

érintett általi értékelés,

vagy más művelet

értékelés vagy művelet

technikai adat: művelet időpontja

későbbi beazonosíthatóság

További információ:

A facebook.com oldal kapcsán közös adatkezelés történik a Facebook Ireland Limited -del. További információkat a közösségi oldalon találhat az érintett.

 

Egyéb információ:   a *-gal jelölt adatok az adatkezelésekhez szükségesek.

 

Az Evolution Consulting Kft. adatfeldolgozási tevékenysége
Az Evolution Consulting Kft. adatfeldolgozóként vesz részt az alábbi tevékenység tekintetében:

 

Cél:

A HRmaster egy modern webes technológiával fejlesztett integrált szoftverrendszer, ami modulárisan épül fel. Lehetőség van a rendszert kompletten vagy részegységenként külön-külön is bevezetni, valamint szükség esetén bővíteni testre szabottan. A személyes adatok kezelésének célja az Evolution Consulting Kft.-vel szerződésben álló partnerek részére hr szolgáltatások nyújtása és fejlesztése.

Érintettek:

adatkezelő Partner munkavállalói (esetleg vele kapcsolatban álló, és a Hrmaster-ben rögzített személyek)

Forrás:

adatkezelő Partner (tipikusan az érintett munkavállaló munkáltatója)

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

az Evolution Consulting Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló adatkezelő partnerek munkavállalóinak a munkaviszonnyal összefüggésben megadott személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, adóazonosító, TAJ szám), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím, fax), nem, családi állapot, fizetés, egyéb, az adatkezelő partner által a jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok

A személyes adatok kezelésének célja az Evolution Consulting Kft.-vel szerződésben álló adatkezelő partnerek részére hr szolgáltatások nyújtása és fejlesztése. A személyes adatokat a HRMaster teszi elérhetővé.

az adatkezelő partner (az érintett munkáltatója), az Evolution Consulting Kft. felé tett nyilatkozata, mely szerint az érintett tudomásul veszi adatainak harmadik személy részére történő továbbítását

az Evolution Consulting Kft.-vel kötött szerződéses jogviszony megszűnéséig

Adatbiztonság:

A személyes adatok tárolása és feldolgozása a T-Systems Zrt. és a Rack Forest Kft. adatparkjában elhelyezett szerveren történik. Az Evolution Consulting Kft., mint adatfeldolgozó megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől. Tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

További információkat a vonatkozó szerződés és az adatfeldolgozási megállapodás tartalmaz.

 

 

Az érintett jogai
Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em) vagy e-mail-es elérhetőségre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. november hó 24. napján

Dr. Mester Csaba

Evolution Consulting Kft.

Szeretne megismerkedni a HRmaster szoftverrel?
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Munkatársunk az alábbi űrlapon megadott elérhetőségein keresi fel önt.